Algemene voorwaarden Barhey

Algemene voorwaarden, Barhey Website Bouw en Design.
Barée M. de Kruijf, Website Bouw & Design.
Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: de wederpartij van Barhey. In deze algemene voorwaarden aangeduid als, respectievelijk: Opdrachtgever en B. (Barhey)
2. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtgever en B.
Artikel 2. Werkwijze B.
1. Tenzij anders overeengekomen zal eerst met de Opdrachtgever een verkennend gesprek plaatsvinden waarin o.a. de opdracht geformuleerd zal worden, voorwaarden en wensen en het tijdspad van beide partijen kenbaar gemaakt worden.
2. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, waarin een beknopte beschrijving van de opdracht staat, alsmede het tijdspad van ontwikkeling en oplevering met de daaraan gepaard gaande kosten met separaat berekende btw. De algemene voorwaarden zijn bijgevoegd en dienen samen met de offerte voor akkoord getekend te worden bij het verstrekken van de opdracht.
3. Na oplevering en goedkeuring van de opdracht wordt de factuur aan de Opdrachtgever toegezonden of overhandigd. Naast het factuurbedrag zal in de factuur, tekstmatig, opgenomen worden dat een betalingstermijn van veertien dagen van toepassing is en het eigendom , ingeval van een website , twee weken na deze betaling over zal gaan van B. naar de Opdrachtgever. Dit zal schriftelijk bevestigd worden door B.
4. Nazorg. Indien van toepassing zal nazorg apart vermeld worden in de offerte en als dusdanig apart gefactureerd worden, tenzij , door partijen, anders is overeengekomen.
Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, alle door B. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door B. verrichtte handelingen.
2. Met de ondertekening van de offerte en deze algemene voorwaarden verklaart Opdrachtgever kennis genomen te hebben van deze stukken, deze voor akkoord te hebben aanvaard en B. onvoorwaardelijk opdracht te geven tot uitvoering van deze opdracht over te gaan, zoals in de offerte is beschreven.
Artikel 4. Aanbiedingen en offertes
1. De door B. gemaakte offertes zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en B. zijn pas
geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde
overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde opdracht is onlosmakelijk en dient immer als één geheel gezien te worden
en ook dusdanig geaccepteerd en gefactureerd, als voldaan te worden.
Artikel 5. Prijzen, facturering en betalingen
1. De betalingstermijn na facturering bedraagt veertien dagen op rekening van B.
2. In principe is het (offerte) factuurbedrag bindend. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor B. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders, schriftelijk, overeengekomen is een aanbetaling van 50 procent op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte voorwaarde , waarna met de uitvoering van de opdracht aangevangen zal worden. Na het gereed komen en het goedkeuren van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.
4. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting en domeinnamen gaat middels automatische incasso, en wel twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. Alle kosten, vallende onder de betaling, zoals wissel- en bankkosten komen voor de rekening van de Opdrachtgever.
5. Facturering en betaling van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen.
6. Bij het niet op tijd betalen zullen aanmaningskosten in rekening gebracht worden. Deze aanmaningskosten bedragen 15 euro per factuur.
7. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op B. wordt hierbij uitgesloten.
8. De opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.
Artikel 6. Verplichtingen Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform de instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van materialen, zoals teksten, logo’s en foto materiaal.
2. In de offerte is de opleveringsdatum van de website vastgelegd. Deze datum, mag , in overleg met en goedkeuring van B. hooguit met één maand overschreden worden waarna, af of niet af, de factuur voldaan moet worden. De correcte uitvoering van de website blijft derhalve wel intact.
3. Opdrachtgever dient in praktische zin instructies van B. wat betreft de juiste uitvoering van zaken direct op te volgen. Zo ook zullen wijzigingen in contactgegevens direct door gegeven worden aan B.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien Opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door B. zijn inbegrepen, zal B. hier één maal per kwartaal voor zorgdragen. Er worden geen tegoeden opgebouwd wanneer de Opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service. Backups worden 7 dagen bewaard.
Artikel 8. Duur en beëindiging
1. De overeenkomst met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting en onderhouds- overeenkomsten hebben een looptijd van minimaal één jaar. De opzegtermijn voor de volgende periode is minimaal één maand voor de afloop van de vorige periode.
2. In geval van het niet nakomen van het gestelde in artikel 5.3 eindigt deze tussen partijen overeen gekomen overeenkomst.
3. Ingeval van een beëindiging van de hostingsovereenkomst, zonder schriftelijk verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
4. Indien de website door de Opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt B. hiervoor een fee van 250 euro, excl. btw in rekening bij de Opdrachtgever.
Artikel 9. Levering en levertijd
1. De levertijd van de website is vastgelegd in de offerte. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie, mits tijdig gemeld aan Opdrachtgever.
2. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. Zeven dagen na ontvangst van het concept wordt de website opgeleverd.
3. Na oplevering van de website en daarmee de accordering van de Opdrachtgever zal het nog resterende bedrag gefactureerd worden.
4. Het eigendom van de website blijft volledig in handen van B. tot het moment van de finale betaling door de Opdrachtgever. Twee weken na deze betaling zal B. schriftelijk afstand doen van dit eigendom en het overdragen aan de Opdrachtgever.
Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan B. tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts B. daartoe bevoegd.
2. De door B. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates, 3d prints en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan B.
3. Bij het niet, geheel of volledig voldoen van de overeen gekomen betaling , zoals ook gesteld in artikel 9.4, zal B. het recht behouden de geleverde website direct en in zijn geheel offline te halen.
4. Het overeen gekomen factuurbedrag zal derhalve in zijn geheel opvorderbaar blijven door B.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. B. is niet aansprakelijk voor het updaten van de website, tenzij dit is vastgelegd.
2. Na goedkeuring en overdracht van de website aan de Opdrachtgever is B. op geen enkele
wijze meer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, met uitzondering van vastgelegde
schriftelijke afspraken, zoals bv periodiek onderhoud e.d.
3. B. maakt gebruik van diensten en/of producten van derden, bv voor de domeinregistratie. B.
is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor onvoorziene gebeurtenissen bij deze toeleveranciers.
Artikel 12. Privacy bepalingen
1. Uw persoons-, bedrijfsgegevens worden door B. gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting en voor de correcte uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. De gegevens, maar ook aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld., tenzij anders afgesproken.
Haarlem, 23-2-2015.